Tietosuojaseloste Laadittu: 1.8.2022

1. Rekisterinpitäjä

Wuutis Oy (Y-tunnus: 3285623-3). Postiosoite: Hirvikoirankatu 27, 20900 Turku Puhelin: +358 40 562 6612 Sähköposti: heikki.metsaranta@wuutis.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Heikki Metsäranta, toimitusjohtaja. Postiosoite: Hirvikoirankatu 27, 20900 Turku Puhelin: +358 40 562 6612 Sähköposti: heikki.metsaranta@wuutis.fi

3. Rekisterin nimi ja rekisteröidyt

Wuutis Oy:n asiakasrekisteri, jossa käsitellään asiakkaiden ja mahdollisten asiakkaiden edustajien henkilötietoja.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään yhteydenpidossa Wuutis Oy:n asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin. Yhteydenpito voi liittyä asiakas- ja yhteistyösuhteiden ylläpitoon, Wuutis Oy:n palveluista tiedottamiseen sekä toimeksiantojen toteutuksessa tarvittavaan yhteydenpitoon ja laskutukseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyn nimi, edustama organisaatio, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Yhteystiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään sekä heidän edustamiensa organisaatioiden julkisista tietolähteistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta eteenpäin kolmannelle osapuolelle ja ne jäävät ainoastaan rekisterinpitäjälle. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet ja henkilötietojen säilytysaika

Rekisteri on sähköinen ja tallennettu Wuutis Oy:n tietokoneelle ja ulkoiselle kovalevylle. Rekisterinpitäjällä on ainoastaan tietojen käyttöoikeus. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa hänestä tallentamamme tiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen eikä tietojen poistamiselle ole laillista estettä. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:

Tarkastus-, korjaus- ja kieltopyyntöjen osoittaminen Wuutis Oy Heikki Metsäranta heikki.metsaranta@wuutis.fi